Regulamin serwisu lublinews.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu lublinews.pl (dalej zwany „Serwisem”) oraz prawa i obowiązki użytkowników.

1.2 Serwis jest dostępny pod adresem internetowym www.lublinews.pl i prowadzony przez redakcję serwisu (dalej zwanym „Wydawcą”).

1.3 Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu w całości.

2. Zakres usług

2.1 Serwis dostarcza informacji o różnych dziedzinach życia, w tym aktualności, wiadomości, artykuły, raporty i inne materiały (dalej zwane „Treściami”).

2.2 Treści zamieszczane w Serwisie są chronione prawem autorskim i należą do Wydawcy lub innych podmiotów, które udzielają Wydawcy licencji do ich wykorzystania.

2.3 Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści, usług i funkcjonalności Serwisu w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

3. Warunki korzystania z Serwisu

3.1 Korzystanie z Serwisu jest dostępne dla osób pełnoletnich lub nieletnich za zgodą ich przedstawiciela prawnego.

3.2 Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem.

3.3 Użytkownik ma obowiązek przestrzegania praw autorskich i innych praw własności intelektualnej związanych z Treściami zamieszczonymi w Serwisie.

3.4 Użytkownik nie może dokonywać żadnych działań, które mogą zakłócać prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym przesyłać wirusów, spamu, wykonywać ataków DDoS itp.

3.5 Użytkownik ma obowiązek zachowania poufności swoich danych logowania i nieudostępniania ich osobom trzecim.

4. Odpowiedzialność

4.1 Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z korzystania z Serwisu, w tym utraty danych, zakłóceń w działaniu Serwisu, błędów lub opóźnień w dostarczaniu Treści.

4.2 Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez użytkowników w komentarzach, forach dyskusyjnych lub innych formach interakcji w Serwisie. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści.

4.3 Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, komentarzy lub innych materiałów zamieszczonych przez użytkowników, które są sprzeczne z prawem, naruszają zasady regulaminu lub są szkodliwe dla innych użytkowników.

5. Ochrona danych osobowych

5.1 Wydawca zapewnia ochronę danych osobowych użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności dostępną na stronie Serwisu.

5.2 Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności Serwisu.

6. Postanowienia końcowe

6.1 Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu rozpoczęcia korzystania z Serwisu i może być zmieniany przez Wydawcę w dowolnym momencie.

6.2 W przypadku zmiany regulaminu, Wydawca poinformuje użytkowników o tym fakcie poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie Serwisu.

6.3 W przypadku niezgodności lub sporu dotyczącego korzystania z Serwisu, strony powinny dążyć do rozwiązania go drogą negocjacji. Jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia, ewentualne spory będą rozstrzygać właściwe sądy powszechne.

6.4 Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące Serwisu należy kierować na adres e-mail: [email protected]

Działając zgodnie z powyższymi zasadami, użytkownik ma prawo korzystać z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

Data wejścia w życie: 2.05.2023

Zobacz także: Warunki korzystania z treści