LublinWiadomości

Prezydent Lublina pod lupą radnych. W czwartek głosowanie w sprawie wotum zaufania i absolutorium

Ważne decyzje czekają radnych podczas najbliższej sesji Rady Miasta Lublin, która odbędzie się 22 czerwca. Tematem czwartkowego głosowania będzie przyznanie prezydentowi miasta, Krzysztofowi Żukowi, wotum zaufania oraz absolutorium za rok 2022.

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Prezydent Miasta Lublin przedstawił 31 maja Radzie Miasta „Raport o stanie miasta Lublin za 2022 rok”, zawierający podsumowanie jego działalności w minionym roku, w tym realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miasta Lublin i budżetu obywatelskiego.

Na najbliższej sesji lubelscy radni po debacie nad raportem, będą głosować nad projektem uchwały dotyczącej udzielenia Prezydentowi wotum zaufania.

„Nieudzielenie wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania. Dlatego przedstawienie niniejszego projektu uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin jest konieczne i uzasadnione” – brzmi uzasadnienie projektu uchwały w sprawie wotum zaufania.

Z kolei uchwała dotycząca udzielenia absolutorium wynika z analizy przedstawionego Radzie Miasta Lublin sprawozdania finansowego za rok 2022, sprawozdania biegłego rewidenta, sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r. oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

„Rada Miasta poddała analizie realizację planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu miasta w 2022 roku. W wyniku przeprowadzonej analizy przedstawionych przez Prezydenta dokumentów oraz wyjaśnień i odpowiedzi udzielanych przez Skarbnika Miasta Lublin, dyrektorów wydziałów i dyrektorów jednostek organizacyjnych – Rada Miasta pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu miasta za 2022 rok i udziela absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2022 rok” – można przeczytać w uzasadnieniu uchwały dotyczącej absolutorium.

Sesja zaplanowana na 22 czerwca jest ostatnią przed wakacyjną przerwą, a kolejna przewidziana jest na wrzesień.

fot. wikipedia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *