LubelskiePolitykaWiadomości

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Województwa Lubelskiego

Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego, Zarząd Województwa Lubelskiego otrzymał wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2022. Głosowanie odbyło się po przedstawieniu raportu o stanie województwa.

Wotum zaufania dla Zarządu Województwa Lubelskiego poparło 18 radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości, przy 14 głosach przeciwko. Żaden z radnych nie wstrzymał się od głosu. Za udzieleniem absolutorium za wykonanie budżetu również głosowało 18 radnych, podczas gdy 12 było przeciwnych, a 1 radny wstrzymał się od głosu.

– Bardzo dziękuję za okazane zaufanie. Głosy radnych Województwa Lubelskiego – i tych, którzy byli za, jak również i tych, którzy głosowali przeciw – mobilizują mnie do dalszej pracy na rzecz rozwoju Samorządu Województwa Lubelskiego. Będę dalej zajmował się problemami mieszkańców regionu i zapewniał skoordynowany proces realizacji polityk określonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Przed głosowaniem radni wysłuchali raportu o stanie Województwa Lubelskiego. Raport stanowi podsumowanie działalności Zarządu Województwa Lubelskiego w 2022 roku, uwzględniając realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał sejmiku województwa. Dokument zawiera zestaw kompleksowych informacji na temat działalności zarządu jako organu wykonawczego samorządu województwa.

Raport o stanie Województwa Lubelskiego. Wzrost PKB i poprawa sytuacji na rynku pracy

W raporcie podkreślono, że w roku 2022 Województwo Lubelskie osiągnęło dodatni wynik finansowy w wysokości 197,1 mln zł. Planowane dochody w ramach Budżetu Województwa, wynoszące 1 340,5 mln zł, zostały zrealizowane w 99,07%, na łączną kwotę 1 328 mln zł. Wydatki wyniosły natomiast 1 130,9 mln zł, co stanowiło 88,75% planu.

Kolejnym elementem raportu jest opis wykorzystania środków z Polityki Spójności, w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz Wspólnej Polityki Rolnej, realizowanych w latach 2014-2020.

W ramach Polityki Spójności zrealizowano 10 429 projektów o łącznej wartości ponad 33,8 mld zł, z czego 21,3 mld zł stanowiło dofinansowanie z UE. Ponadto, realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 pozwoliła na wdrożenie 8 446 projektów o wartości 15,1 mld zł, z czego ponad 10,3 mld zł pochodziło z dofinansowania UE.

Z kolei w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 385,3 tys. beneficjentów otrzymało wsparcie w łącznej kwocie  5,4 mld zł.

Lubelskie może pochwalić się tym, że jako pierwsze w Polsce otrzymało decyzję Komisji Europejskiej zatwierdzającą program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Dzięki temu region uzyskał rekordową alokację UE w wysokości 2,4 mld euro. Tym samym wartość alokacji UE na 1 mieszkańca w woj. lubelskim wynosi 1,2 tys. euro.

Raport przedstawia również wskaźniki dotyczące wzrostu gospodarczego. Województwo Lubelskie zajęło 10. miejsce pod względem udziału w tworzeniu krajowego PKB, a wzrost PKB wyniósł 21,4% do poziomu 97 221 mln zł. Wskaźnik PKB per capita (na osobę), dla województwa lubelskiego kształtuje się obecnie  na poziomie 47 464 zł. Oznacza to wzrost o 25,7%, czyli powyżej średniej krajowej wynoszącej 24,8%.

Dynamika wzrostu nominalnego PKB wyniosła 111,1% (2020 r.= 100), co uplasowało województwo na 11 pozycji razem z województwami: lubuskim i zachodniopomorskim.

Z raportu dowiadujemy się również, że poprawiła się sytuacja na rynku pracy. W porównaniu z 2021 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 7,5%, natomiast stopa bezrobocia była niższa o 0,6 % i wyniosła 8,1% (w kraju ten wskaźnik wynosi 5,2%). W porównaniu z 2021 r. zwiększyła się również liczba ofert zatrudnienia, którymi dysponowały urzędy pracy.

>>> CZYTAJ TAKŻE: Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju otrzyma unijne środki na wsparcie firm z regionu

Poprawie uległa także sytuacja dla aktywności małych i średnich przedsiębiorstw. W 2022 r. nastąpił wzrost o 3,3% (o 6,6 tys.) w stosunku do roku 2021 r. liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osiągając poziom 206,1 tys. przedsiębiorstw. Stanowi to 4,1% wszystkich podmiotów w kraju.

fot. Lubelski Urząd Marszałkowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *