LublinWiadomości

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdza legalność zagospodarowania Górek Czechowskich

Wczorajsze orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego stawia kropkę nad „i” w czteroletniej batalii sądowej dotyczącej zagospodarowania przestrzennego Lublina. Sąd oddalił skargi kasacyjne Wojewody Lubelskiego i Prokuratora, tym samym zatwierdzając Studium, co ostatecznie rozstrzyga m.in. sprawę Górek Czechowskich.

Po czterech latach sporu, Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) zakończył sprawę, wydając orzeczenie w pełni korzystne dla Miasta Lublin. Sąd stwierdził, że przygotowanie i uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego było zgodne z obowiązującym prawem i właściwie wyważone w kontekście interesu społecznego oraz prywatnego.

– Nie naruszyliśmy prawa przy uchwalaniu Studium, a całą procedurę planistyczną przeprowadziliśmy z należytą starannością – podkreślił Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

>>> CZYTAJ TAKŻE: Zmiany planów miejscowych wchodzą w decydującą fazę. Już tylko miesiąc na ewentualne uwagi

Przypomnijmy, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostało uchwalone 1 lipca 2019 roku przez Radę Miasta Lublin. We wrześniu, ówczesny Wojewoda Lubelski – Przemysław Czarnek, wystosował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Lublinie, która dotyczyła części Studium odnoszącej się do Górek Czechowskich i nabytych przez miasto działek pod park naturalistyczny. Dodatkowo, skargę złożyła też osoba fizyczna, domagając się unieważnienia całej uchwały.

Po czterech latach sądowej batalii, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że studium nie narusza przepisów prawa. W kontekście Górek Czechowskich, ostatni wyrok potwierdza, że Miasto zastosowało się do zasad wskazanych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwzględniając z jednej strony potrzebę ochrony przyrody, z drugiej zaś ochronę prawa własności.

Wczorajsze oddalenie skargi kasacyjnej przez NSA de facto podtrzymuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 16 stycznia 2023. WSA podkreślał wówczas w uzasadnieniu:

Zaskarżone studium przewiduje pod zabudowę mniejszy o 8,1 ha teren niż w obowiązującym dla tego obszaru planie, co również wskazuje na uwzględnienie interesu społecznego. Tereny zieleni nie zostały zatem w wyniku studium przekształcone na tereny zabudowy, a tym samym żadna ingerencja w środowisko naturalne gatunków fauny i flory nie wystąpi. W interesie mieszkańców miasto działało również dążąc do nabycia 75 ha gruntów, gdzie mają powstać zieleńce, parki i boiska, a zatem ogólnodostępne dla mieszkańców miejsca zieleni, sporu, wypoczynku i rekreacji, co byłoby wykluczone w przypadku pozostania gruntu w rękach podmiotu prywatnego. Gmina natomiast poprzez swoje działania będzie miała szansę uchronić teren przed dalszą jego degradacją.

To jest istotne, ponieważ obszar Górek Czechowskich był przedmiotem licznych kontrowersji, zwłaszcza w kontekście ochrony przyrody i możliwości zabudowy.

Zgodnie z umową Miasta z właścicielem (spółką TBV Investment), z ok. 100 hektarów –  75% terenu Górek Czechowskich zostało przekazanych Miastu z przeznaczeniem na park naturalistyczny, który ma być dostępny dla wszystkich mieszkańców. Z kolei na pozostałych 25% będą mogły teraz powstać bloki mieszkalne.

>>> CZYTAJ RÓWNIEŻ: Budowa ul. Lubelskiego Lipca ’80. Co słychać na półmetku realizowanej inwestycji? (foto)

Zakończenie tego czteroletniego sporu sądowego otwiera drzwi do dalszych działań, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co należy do kompetencji Rady Miasta Lublin. Przypomnijmy, w tym miejscu obowiązuje mpzp z 2005 roku.

KALENDARIUM:

Lipiec 2019
W lipcu 2019 r., Rada Miasta Lublin uchwala Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek nie wykazał naruszeń prawa w uchwale w ramach 30-dniowego terminu ustawowego.

Wrzesień 2019
W kolejnym etapie, we wrześniu, Wojewoda Lubelski wystosowuje skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Lublinie. Skarga dotyczy części Studium odnoszącej się do Górek Czechowskich i nabytych przez miasto działek pod park naturalistyczny. Dodatkowo, skargę składa też osoba fizyczna, domagając się unieważnienia całej uchwały.

30 Grudnia 2019
WSA w Lublinie odrzuca skargę osoby fizycznej, natomiast w kwestii skargi Wojewody, orzeka o nieważności części Studium dotyczącego „osiedla Górki Czechowskie”.

Marzec 2020
Pierwsze skargi kasacyjne trafiają do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Miasto Lublin oraz pełnomocnik osoby fizycznej składają apelacje.

22 Czerwca 2020
NSA rozpoznaje skargę osoby fizycznej i uchyla decyzję WSA z grudnia 2019, otwierając drogę do ponownego rozpoznania sprawy.

17 Lutego 2021
NSA uchyla wcześniejszy wyrok i przekazuje sprawę z powrotem do WSA w Lublinie, podkreślając, że Miasto ma prawo do swobodnego kształtowania polityki przestrzennej.

15 Grudnia 2021
Drugi wyrok WSA. Sąd orzeka, że Studium jest zgodne z prawem, ale wskazuje na braki w dokumentacji dotyczącej Górek Czechowskich.

Luty 2022
Druga skarga kasacyjnych ze strony Miasta do NSA.

29 Czerwca 2022
NSA oddalia skargę kasacyjną osoby fizycznej, kończąc tym samym tę sprawę.

24 Listopada 2022
Ostateczny werdykt NSA: uchylenie wyroku WSA z grudnia 2021 i ponowne przekazanie sprawy do rozpatrzenia, potwierdzając brak naruszeń w przygotowaniu Studium przez Miasto Lublin.

16 stycznia 2023
WSA w Lublinie oddala skargę Wojewody Lubelskiego. Sąd podkreśla, że Rada Miasta właściwie wyważyła interes publiczny i prywatny, planując tereny pod zabudowę, a przy tym uwzględniła potrzeby społeczne, jak parki i tereny zielone.

marzec 2023
Skarga kasacyjna Wojewody Lubelskiego oraz Prokuratora na orzeczenie WSA.

18 października 2023
NSA oddala skargi kasacyjne. Wyrok WSA jest prawomocny, co oznacza zakończenie postępowania sądowego

fot. wikimedia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *