EdukacjaLubelskieWiadomości

Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w LCK (foto)

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Lubelskim Centrum Konferencyjnym wręczono dzisiaj nagrody za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym dzisiaj zgiełk i ruch był zdecydowanie większy niż zwykle. Powód? Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, który w tym roku nabiera szczególnego znaczenia ze względu na obchody 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty. Podczas gali Bartłomiej Bałaban, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, wręczył nagrody pedagogom, którzy zasłużyli na szczególne wyróżnienie.

Nie można zapomnieć, że edukacja na poziomie regionalnym i ponadregionalnym to jedno z kluczowych zadań Samorządu Województwa Lubelskiego. W regionie działa 15 jednostek oświatowych podległych marszałkowi, w tym Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, 4 Biblioteki Pedagogiczne oraz 10 szkół oferujące kształcenie w różnych branżach – od medycznej po fryzjersko-kosmetyczną.

Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w LCK
fot. UMWL | Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w LCK

– Podczas uroczystości zostało wręczonych 12 nagród dla nauczycieli, w tym 6 dyrektorów zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Lubelskie. Nagrody są przyznane za szczególne osiągniecia dydaktyczno-wychowawcze w pracy zawodowej, za co ogromnie tym pedagogom dziękujemy – podkreślił Bartłomiej Bałaban.

>>> CZYTAJ TAKŻE:  Lubelszczyzna: 4,1 mln zł na dofinansowanie inicjatyw edukacyjnych

Zasłużonym nauczycielom przypadły nagrody finansowe, których środki pochodzą ze specjalnego funduszu. W tym roku do podziału jest aż 71,5 tys. zł, co umożliwia wręczenie 13 nagród o wartości 5,5 tys. zł każda. To dowód na to, że województwo docenia trud włożony w rozwój młodych ludzi.

Dzisiejsza gala to nie tylko uroczystość, ale również przypomnienie i bodziec do dalszej, nieustannej pracy na rzecz edukacji. Bo edukacja to nie tylko przeszłość i teraźniejszość, to przede wszystkim inwestycja w przyszłość.

Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w LCK
fot. UMWL | Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w LCK

Nauczyciele nagrodzeni przez Marszałka Województwa Lubelskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku obchodów 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej:

Anna Berlińska – Dyrektor Szkoły Policealnej – Medyczne Studium Zawodowe im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Puławach. Nauczyciel dyplomowany z 27-letnim stażem pracy. Od 2006 roku pełniła funkcję dyrektora Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Puławach. Szkoła co roku uzyskiwała bardzo dobry wynik rekrutacji do szkoły. Pani Dyrektor pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych”. Dzięki temu 90 opiekunów medycznych z terenu woj. lubelskiego i mazowieckiego dostało możliwość uzupełnienia kwalifikacji i odnalezienia się na rynku pracy.

Anna Denkiewicz – Nauczyciel bibliotekarz – Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej. Nauczyciel dyplomowany z 32-letnim stażem pracy. Do 31 sierpnia 2023 r. pełniła funkcję dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej. Dzięki jej zaangażowaniu biblioteka uczestniczyła w licznych ogólnopolskich programach i akcjach kierowanych do bibliotek. Pełniła rolę koordynatora w projekcie pn. „Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej”. Jest nauczycielem zaangażowanym we współpracę z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w Białej Podlaskiej i Łukowie, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczestniczy w przedsięwzięciach organizowanych na rzecz rozwoju edukacji we współpracy z: Instytutem Książki w Krakowie, Muzeum Polin, Miejską Biblioteką Publiczną w Lubartowie, Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach oraz Żłobkiem „Rabarbar”.

Jolanta Grądecka – Nauczyciel przedmiotów teoretycznych i praktycznych. Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie. Nauczyciel dyplomowany z 35-letnim stażem pracy, w tym 31 lat pracy pedagogicznej. Od wielu lat publikuje prace o tematyce pedagogiczno-psychologicznej na łamach gazetki szkolnej „Eskulap”. Jest współautorką programów nauczania dla zawodów: terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, ortoptystka i podolog. Opracowała do wybranych przedmiotów pakiety dydaktyczne. Współpracowała z Centralną Komisją Egzaminacyjną w zakresie doskonalenia kryteriów oceniania zewnętrznego do części praktycznej egzaminu dla wybranych zawodów. Pełni funkcję egzaminatora CKE. Jest współautorką e-booka dla zawodu opiekunka dziecięca opracowanego w ramach współpracy z Politechniką Łódzką.

Mirosław Lipiński – Dyrektor – Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Wandy „Wacek” Wasilewskiej w Biłgoraju. Nauczyciel dyplomowany z 35-letnim stażem pracy. Od 2019 roku pełni funkcję dyrektora szkoły w Biłgoraju. Wzbogacił ofertę edukacyjną szkoły poprzez przystąpienie do Programu Erasmus+, dzięki czemu słuchacze już trzeci raz z rzędu odbywać będą praktyki zawodowe za granicą a nauczyciele będą realizować szkolenia branżowe. Łącznie na ten cel Dyrektor pozyskał ze środków Unii Europejskiej około 140 tysięcy euro. Od początku sprawowania funkcji Dyrektora przez Mirosława Lipińskiego liczba słuchaczy w szkole stale rośnie. W bieżącym roku szkolnym naukę rozpoczęło prawie 300 słuchaczy.

Dorota Mach – Dyrektor – Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu. Nauczyciel dyplomowany z 27-letnim stażem pracy. Od 2007 roku pełni funkcję dyrektora, a dzięki jej zaangażowaniu Biblioteka uczestniczy w licznych ogólnopolskich programach i akcjach kierowanych do bibliotek. W 2021 r. Biblioteka uzyskała pierwsze miejsce w konkursie pn. „Promocja e-czytelnictwa w bibliotece”. Placówka wspierała organizację licznych przedsięwzięć, np. konferencje naukowe, projekty edukacyjne, spotkania metodyczne, spotkania autorskie, wystawy. Biblioteka współpracuje ze szkołami wyższymi: Akademią Zamojską, Państwowa Szkołą Wyższa w Zamościu i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyrektor Mach ma na uwadze kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Zorganizowała konkurs: „Polska – Węgry. Historia Przyjaźni”, „Historia mojej małej Ojczyzny” i „Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK” Inspektoratu Zamość.

Laura Morow-Panasiuk – Nauczyciel przedmiotów teoretycznych i praktycznych – Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie. Nauczyciel dyplomowany z 26-letnim stażem pracy dydaktycznej. Wspólnie z zespołem nauczycieli opracowała i wdrożyła szkolny program nauczania w zawodzie technik masażysta. Opracowała metodologię analizy osiągnięć edukacyjnych słuchaczy po przeprowadzeniu zintegrowanych testów semestralnych oraz próbnych egzaminów zawodowych. Prowadzi lekcje otwarte dla zespołu nauczycieli kierunku technik masażysta i technik usług kosmetycznych, prezentując rozwiązania skutecznej realizacji celów kształcenia. Systematycznie przygotowuje filmy publikowane w mediach społecznościowych prezentujące zadania zawodowe technika masażysty. Przygotowała i sprawowała merytoryczną opiekę nad słuchaczami kierunku technik masażysta, którzy odnieśli sukcesy: II miejsce w IX Turnieju Masażu Szkół Medycznych Województwa Lubelskiego – Lublin 2022 oraz III miejsce w X Turnieju – Biała Podlaska 2023 r.

Marzena Paszkowska – Dyrektor – Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej. Nauczyciel dyplomowany z 29-letnim stażem pracy. Od 2020 roku pełni funkcję dyrektora Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej. Rokrocznie odnotowywano bardzo dobry wynik rekrutacji do szkoły. Ogromnym wyzwaniem była realizacja projektu „Aktywna Szkoła 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WL 2014-2020, którego efektem stało się podniesienie jakości kształcenia poprzez podniesienie kwalifikacji przez 20 nauczycieli oraz podniesienie kompetencji przez 210 słuchaczy, a także poprawa wyposażenia szkoły. Studium współpracuje ze szkołami wyższymi (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach oraz Akademia Bialska im. Jana Pawła II w Białej Podlasce), organizuje konferencje naukowe nt. fizjoterapii i masażu.

Dorota Pomian – Nauczyciel – konsultant Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Nauczyciel dyplomowany z 37-letnim stażem pracy pedagogicznej. Jest autorką pakietu materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli I i II etapu edukacyjnego w zakresie j. rosyjskiego. Materiały metodyczne zostały wysoko ocenione przez ekspertów Ośrodka Rozwoju Edukacji. W oparciu o zdiagnozowane w projekcie badawczym „Kompetencje zawodowe i potrzeby szkoleniowe nauczycieli województwa lubelskiego” – we współpracy z Katedrą Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej w Instytucie Pedagogiki UMCS – zorganizowała liczne kursy, warsztaty i szkolenia z obszaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w których wzięło udział ponad 2000 nauczycieli. W ramach współpracy z Lubelskim Kuratorem Oświaty przeprowadziła cykl konferencji dla dyrektorów i przedstawicieli rad rodziców dot. konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Promuje Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli poprzez wystąpienia podczas Kongresów Nauczycieli Województwa Lubelskiego. Publikuje liczne materiały w kwartalniku „Ad-Rem”.

Barbara Rzeszutko – Dyrektor – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej
w Lublinie. Nauczyciel dyplomowany z 36-letnim stażem pracy. Od 2014 roku pełni funkcję dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie. Różnorodność podejmowanych przez Panią Dyrektor działań sprawiła, że zwiększyła się liczba czytelników oraz liczba usług bibliotecznych, np. lekcje biblioteczne za 2022 r. – 236, a w 2023 r. do czerwca – 466, czego dowodem są podpisane z 72 szkołami i placówkami porozumienia o współpracy oraz stała współpraca z Goethe Institut w Warszawie, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Biblioteka kierowana przez Panią Dyrektor uczestniczy w pracach sieci doradczej dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych. W roku szkolnym 2022/23 zorganizowano 11 warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli bibliotek szkolnych.

Anna Sołtyszewska – Dyrektor – Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie. Nauczyciel dyplomowany z 37-letnim stażem pracy. Od 2011 roku pełni funkcję dyrektora, a w efekcie jej zaangażowania w szkole realizowane są innowacje pedagogiczne: „Eko-szkoła” w 2022 r. oraz „Inni wśród nas” w 2023 r. Szkoła pod jej kierownictwem może poszczycić się 100% zdawalnością słuchaczy w kliku zawodach: technik masażysta, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna i terapeuta zajęciowy. W środowisku lokalnym szkoła postrzegana jest jako placówka otwarta na potrzeby środowiska, o czym świadczy aktywna współpraca z OSiR Łuków, PCPR Łuków, PSSE Łuków oraz organizacjami społecznymi: WTZ, Hospicjum Małego Księcia, Stowarzyszeniami: „Aktywni z pasją” i „Labirynt”.

Marcin Szostek – Nauczyciel bibliotekarz – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie. Nauczyciel dyplomowany z 14-letnim stażem pracy. Jest autorem opracowań pakietów edukacyjnych, wystaw wirtualnych oraz instrukcji do gier edukacyjnych w języku ukraińskim. W ramach Projektu Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania przygotował cykl webinariów dla nauczycieli w obszarze wielojęzyczności oraz podręczników interaktywnych dla uczniów przydatnych w nauce języków obcych. Promuje Bibliotekę na Targach Edukacyjnych. Opracował i nadal aktualizuje linki do stron internetowych dotyczące problematyki: muzyka-dydaktyka, teatr szkolny w ramach projektu WikiEduLinki – Baza edukacyjnych zasobów Internetu. Prowadzi lekcje biblioteczne „Wybieram zawód”, jest autorem pakietu edukacyjnego „Doradztwo zawodowe”. Współpracuje z doradcą metodycznym w zakresie nauczania muzyki i wiedzy o kulturze przy współudziale Instytutu Muzyki UMCS w Lublinie i Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Ewa Żminda – Kierownik szkolenia praktycznego – Kolegium Pracowników Służb Społecznych połączone ze Szkołą Policealną Pracowników Służb Społecznych im. A. Bączkowskiego w Lublinie. Nauczyciel dyplomowany z 27-letnim stażem pracy. Od 2019 roku pełni funkcję kierownika szkolenia praktycznego w Kolegium Pracowników Służb Społecznych połączonym ze Szkołą Policealną Pracowników Służb Społecznych im. Andrzeja Bączkowskiego w Lublinie. Jest nie tylko doświadczoną nauczycielką, ale także zaangażowaną i aktywnie pracującą na rzecz rozwoju szkoły. Jest współautorką programów nauczania, podręczników i zeszytów przedmiotowych w zawodzie pracownik socjalny. Stale współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną, uczestnicząc w pracach mających na celu standaryzację egzaminów zawodowych. Pełni także funkcję przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, dbając o prawidłowy przebieg wszystkich egzaminów zawodowych odbywających się w szkole.

fot. UMWL
fot. UMWL
fot. UMWL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *