LublinWiadomości

Liczba mieszkańców Lublina na koniec 2022 roku wyniosła 331 243. Zmiany w demografii Koziego Grodu

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., liczba mieszkańców Lublina wynosiła 331 243, co stanowi 16,36% populacji województwa lubelskiego i 0,88% populacji Polski. W 2022 r. odnotowano więcej zgonów niż urodzeń. Natomiast saldo migracji było w ubiegłym roku ujemne. To pokazuje, że zmiany demograficzne w Lublinie nie odbiegają od ogólnych trendów w Polsce. 

W ostatnim roku odnotowano minimalne zmniejszenie liczby ludności o 0,48%, z kolei na przestrzeni ostatnich 5 lat ubyło w sumie 8 439 osób. Trend zmniejszania się populacji Lublina rozpoczął się po 2002 r. i jest wynikiem procesów suburbanizacji, gdzie wzrost liczby mieszkańców sąsiednich gmin szedł w parze ze stabilizacją całkowitej liczby mieszkańców obszaru metropolitalnego Lublina. Obecnie jesteśmy świadkami wyhamowania tego procesu.

Lublin – miasto kobiet

Biorąc pod uwagę udział mężczyzn i kobiet w ogólnej liczbie ludności, okazuje się, że w skali całej populacji miasta Lublin większość stanowią kobiety. Na koniec 2022 r. liczba kobiet wyniosła 178 319 (co stanowi 53,83% populacji), zaś mężczyzn 152 924 (46,17% populacji). Analizując dane na przestrzeni ostatnich 5 lat okazuje się, że proporcje te są zbliżone do siebie. Współczynnik feminizacji, który określa wzajemne relacje między liczbą kobiet i mężczyzn, wynosił w 2022 r. 116 kobiet na 100 mężczyzn.

Podobnie jak w całej Polsce, liczba urodzeń w Lublinie systematycznie maleje

W ostatnich latach znaczący wpływ na zmiany w liczbie ludności na terenie kraju ma przyrost naturalny, czyli różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów w danym okresie. Dane za 2022 r. opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny pokazują, że w Polsce po raz kolejny odnotowano więcej zgonów niż urodzeń. Podobnie jest w Lublinie, gdzie na koniec 2022 r. odnotowano po raz trzeci z rzędu ujemny przyrost naturalny, czyli o 1 008 mniej urodzeń niż zgonów (wskaźnikowo -3,04 na 1 tys. ludności). W 2022 r. urodziło się 2 978 dzieci, co stanowi spadek o 8,73% w porównaniu z 2021 r., kiedy na świat przyszło 3 263 nowych mieszkańców Lublina. W porównaniu z rokiem 2018 liczba urodzeń w 2022 r. zmniejszyła się, aż o 17,67%. Co ciekawe w ubiegłym roku zmarło 3 986 mieszkańców miasta, co stanowi spadek liczby zgonów o 15,77% w porównaniu z 2021 r. (4 732).

Struktura wiekowa mieszkańców

W 2022 r. miasto Lublin zamieszkiwało 56 561 osób w wieku przedprodukcyjnym (do 17 roku życia), co stanowiło 17,0% populacji. W wieku produkcyjnym (od 18 do 59 roku życia w przypadku kobiet i do 64 roku życia w przypadku mężczyzn) mieszkało 192 627 osób, co stanowiło 58,2% ogółu mieszkańców. Natomiast w wieku poprodukcyjnym (powyżej 60 lat) – 82 055 osób, czyli 24,8% populacji. Na przestrzeni ostatnich 5 lat liczba osób w wieku przedprodukcyjnym utrzymała sią na takim samym poziomie, ubyło mieszkańców w wieku produkcyjnym (ubytek o 1,69%), przybyło zaś mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (wzrost o 4,20%). Wskazuje to na proces demograficznego „starzenia się” mieszkańców miasta, wyrażonego rosnącym udziałem osób starszych w strukturze ludności.

liczba mieszkańców Lublina
redakcja

Liczba mieszkańców, a gęstość zaludnienia i migracje

Gęstość zaludnienia w Lublinie w 2022 r. wyniosła 2 238 osób na 1 km² i nieznacznie zmieniła się w porównaniu z poprzednimi latami. Miasto Lublin klasyfikowane jest na 37. miejscu w Polsce pod względem gęstości zaludnienia. W ostatnim zaktualizowanym przez GUS roku (2021 r.) w ramach migracji wewnętrznych napływ wyniósł 3 259 osób, a odpływ 3 799 osób, co daje ujemne saldo migracji wewnętrznej wynoszące -540. Jeśli chodzi o migracje zagraniczne, na imigrację zdecydowały się 202 osoby, emigrację zaś 39 osób. Ogólne saldo migracji dla miasta Lublin, liczone przez Główny Urząd Statystyczny, czyli różnica między napływem z kraju i z zagranicy a odpływem do innych miejsc w kraju i za granicę, jest ujemne i wynosi -377. Należy jednak zaznaczyć, że statystyki te są oparte na danych meldunkowych i mogą różnić się od rzeczywistych, nierejestrowanych przepływów ludności.

Według danych zgromadzonych przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin na dzień 31 grudnia 2022 r., liczba osób zameldowanych na pobyt stały wynosiła 311 526, natomiast na pobyt czasowy zameldowanych było 7 461 osób. Podział ze względu na grupy wiekowe przedstawia się następująco: w wieku 0-6 lat Lublin zamieszkiwało 21 445 osób, w wieku 7-18 lat – 36 942 osób, w wieku 19-60 lat – 165 752 osób, a powyżej 60 lat – 87 387 osób.

 

Jeden komentarz do “Liczba mieszkańców Lublina na koniec 2022 roku wyniosła 331 243. Zmiany w demografii Koziego Grodu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *